{:en}INSCHRIJVEN (NL){:}{:nl}INSCHRIJVEN{:}

Application NL

Aansluitings-

overeenkomst
21e eeuw en later

 Uitgeverijen en auteursrechtenbeheerders.

 

Digital Distribution Netherlands
© DDN 2018 - Digitaledistributie.com

 

Introductie

Van harte gefeliciteerd, want u heeft besloten om uzelf of uw organisatie aan te sluiten bij een Nederlandse digitale uitgeverij, een nieuw begrip in de muziekindustrie. En niet zomaar eentje: DDN verplaatst zich in de artiest en bekijkt alles vanuit diens perspectief. Ons belangrijkste kenmerk: We verdelen royalty’s eerlijk onder elkaar. Geen “90% voor ons -10% voor de artiest” verdelingen “omdat we zoveel kosten hebben” – nee, dit is het nieuwe, digitale tijdperk waarin de meeste uitgeverijen gebruik maken van de diensten op internet. Het is tijd voor een nieuw en eerlijk verdienmodel. DDN brengt u dat.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam. We wijzen u op het belang van het inwinnen van juridisch advies van een deskundige voordat u zich door ondertekening aan deze overeenkomst verbindt.

Dit is het enige onderdeel van de samenwerking dat we op deze formele manier doen. We moeten eerst de basis van onze partnership in orde hebben. Na ondertekening krijgt u een vertegenwoordiger toegewezen, die u op ieder moment kunt bellen, appen of emailen om uw zaken mee te regelen.

NB: We noemen u in deze overeenkomst ‘Uitgeverij’, ook als u alleen als artiest, publisher of auteursrechtbeheerder actief bent, ten behoeve van de usability van dit contract.

 

Overeenkomst


Tijdens de start van de samenwerking met DDN, die plaatsvindt op
waren er twee Partijen:

De eerste Partij is de onderneming Digital Distribution Netherlands, ten tijde van tekenen gevestigd aan de Lange Baan 44, 9247 EE te Ureterp, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lars Curfs, hierna te noemen “DDN”.


De tweede Partij is de onderneming
ten tijde van tekenen gevestigd aan de
te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door
hierna te noemen de “Uitgeverij”.
 
Deze twee Partijen worden hierna, indien enkelvoudig aangeduid als “Partij” en, tezamen aangeduid als de “Partijen”.
 
De kern van deze overeenkomst bestaat uit drie punten, namelijk:
 
 1. dat DDN haar bedrijf maakt van het verkopen en verhuren (exploiteren/licenseren) van muzikale werken als muziekuitgeverij/publisher in naam van de Uitgeverij;
 2. dat de Uitgeverij rechthebbende is van het auteursrecht op muziek en tekst van muzikale werken en composities die op basis van deze overeenkomst worden ondergebracht bij DDN;
 3. dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over een samenwerking onder na te melden voorwaarden en condities.

Samenwerking

CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE
 
De vertegenwoordigers van DDN denken vanuit het perspectief van de artiest. We gaan voor eerlijkheid, en u als artiest, uitgeverij of publisher profiteert daar weer van. DDN investeert (grotendeels kosteloos) in acts waar onze vertegenwoordigers in geloven.
 
Wat DDN voor uw organisatie kan gaan doen:

 1. Online muziekdistributie: We zorgen ervoor dat uw gemasterde muziek verkrijgbaar is in alle grote (en kleine) online winkels, zoals iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, et cetera. Wereldwijde distributie via alle populaire online kanalen;
 2. Fysieke muziekdistributie: We zorgen ervoor dat u hardcopy singles en/of albums in uw bezit krijgt, die u kunt (laten) verkopen tijdens optredens/signeersessies;
 3. Licensering: We onderhandelen met reclamebureaus en film- en televisieproducenten over licenties (verkopen of uitlenen de muziek tegen een vaste vergoeding);
 4. Beheerscans: We scannen uw muziek met alle data die er op internet te vinden is. Wordt uw muziek ergens gebruikt, bijvoorbeeld op YouTube, dan claimen wij namens u het eigendom op die video, waardoor u de inkomsten daarvan ontvangt. Het is immers uw muziek;
 5. Juridische ondersteuning: Wij schrijven contracten voor samenwerkingen met andere artiesten, publisher deals, et cetera. Hier krijgt u een factuur van.


Al deze punten zijn op niet-exclusieve basis. Dit betekent dat u ook andere deals kunt tekenen, wat u geheel vrijhoudt van verplichtingen. Het is echter uiterst belangrijk dat de nieuwe deals niet conflicteren met onze afspraken. Let op het woordje exclusief. U kunt bestaand materiaal niet zomaar meegeven, maar andere partijen zullen dit waarschijnlijk wel eisen. Daarom een bericht aan de overnemende partij: DDN is altijd bereid om back catalogue over te dragen mits alle partijen, in het bijzonder de Uitgeverij, daarmee instemmen. Gelieve contact op te nemen met een van onze vertegenwoordigers om tot een overeenstemming te komen.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde elementen niet onder contract te zetten. Voor elk onderdeel krijgt u hieronder de vraag of u zich wilt afmelden voor dat onderdeel.

Duur

1.1 Deze overeenkomst gaat in bij ondertekening en zal nooit verlopen (er is geen einddatum).
Eigenlijk is dat het belangrijkste artikel. Deze overeenkomst is voor het leven, tenzij u voortijdig opzegt. Dat kan als volgt:

1.2 Deze overeenkomst kan te allen tijde opgezegd worden door middel van een aangetekende brief naar het kantoor van DDN. We verwerken de brief binnen 2 weken. U krijgt bericht wanneer de opzegging definitief is.

1.3 Bij opzegging zullen de inkomsten die na beëindiging van de overeenkomst nog bij DDN binnenkomen, nog twaalf maanden na opzegging uitbetaald worden. Daarna wordt de samenwerking volledig ontbonden.

1.4  Op termijn bestaat de kans dat DDN een nieuwe, aparte entiteit zal (doen) oprichten met de bedoeling om onder andere de onder deze overeenkomst door de Uitgeverij overgedragen c.q. verleende rechten onder te (doen) brengen. Partijen zullen hieraan alsdan te goeder trouw en in goed onderling overleg hun medewerking verlenen.

Opdracht

DIGITALE DISTRIBUTIE
2.1 De Partijen wensen hierbij een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan waarbij DDN op exclusieve basis zal zorgdragen voor de exploitatie van Muziekwerken en Muziekopnamen van artiesten getekend bij de Uitgeverij, die tijdens de Duur van de Overeenkomst bij DDN aangeleverd worden.

2.2 Onder Muziekopnamen wordt (in het kader van deze overeenkomst) verstaan de exclusief door de Uitgeverij geacquireerde muziek- en geluidsopnamen (fonogrammen), die nog niet uitgebracht zijn op welke manier dan ook, en onder Muziekwerken zal (in het kader van deze overeenkomst) worden verstaan de door de artiesten van de Uitgeverij gemaakte of nog te maken muziekwerken, met of zonder woorden (composities en/of teksten). De Uitgeverij is als (mede-)auteursrechthebbende van de muziekuitgaverechten gerechtigd tot het (doen) exploiteren van de muziekwerken als muziekuitgeverij en verleend deze rechten hierbij aan DDN. De Uitgeverij is als nabuurrechthebbende van de fonogrammen en de daarin vastgelegde uitvoeringen tevens gerechtigd tot het (doen) exploiteren van de Muziekopnamen en verleend deze rechten hierbij aan DDN.

2.3 DDN is voornemens om alle aangeleverde Muziekopnamen en Muziekwerken zgn. “digitaal te distribueren”. De Uitgeverij geeft hierbij opdracht om werkzaamheden te verrichten die ervoor zorgen dat geleverde digitale muzikale opnames digitaal beschikbaar gesteld zullen worden in digitale winkels, alsmede om verzamelde royalty’s te innen in naam van de Uitgeverij middels de beschikbaar gestelde diensten. Alle Werken worden geregistreerd in de portal, te vinden op de website www.digitaledistributie.com.


LICENSERING & SYNC

2.4 DDN wordt door ondertekening van deze overeenkomst door de Uitgeverij wereldwijd gevolmachtigd om namens de Uitgeverij in het kader van distributie, licensering en gerelateerde zaken met derden contacten te leggen en te onderhandelen teneinde een optimale exploitatie van de talenten en de carrière van de artiesten van de Uitgeverij te bevorderen en ter zake met deze derden alle voorkomende overeenkomsten ten behoeve van de beroepsactiviteiten van de Uitgeverij aan te gaan, in overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst. Onder overeenkomsten met derden wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: Artiestcontracten, licentieovereenkomsten, boekingscontracten, master purchase overeenkomsten, remix-overeenkomsten en contracten met reclamebureaus.

FYSIEKE DISTRIBUTIE

2.5 DDN faciliteert het persen van fysieke, tastbare cd’s. De Uitgeverij geeft DDN het volmacht om deze activiteit uit te voeren. De Uitgeverij ontvangt een factuur of een bon. Dit is een royaltyvrije dienst.

Deze dienst is op opdracht en daarom vrijblijvend. Meld u alleen af als u er 100% zeker van bent nooit gebruik te willen maken van deze dienst.
BEHEERSCANNERS

2.6 DDN heeft scanners lopen die dag en nacht het hele internet doorzoeken op matchende content met onze muziekdatabase. Als muziek van de artiesten van de Uitgeverij overeenkomt met een audiovisuele productie, zullen de scanners het eigendom op deze productie opeisen. De advertentieinkomsten bij die productie zullen dan worden ontvangen door DDN. U kunt bepaalde video's, zoals uw videoclip op YouTube, vrijstellen van deze scans door uw vertegenwoordiger een mailtje te sturen met een dergelijk verzoek.

TER AFSLUITING
: Dit gaat DDN voor de Uitgeverij doen, mits de Uitgeverij zich hier niet voor heeft afgemeld:

2.7 Tot de werkzaamheden van DDN behoren onder meer:

 1. het registreren van de uitgave rechten van de Werken in naam van de Uitgeverij;
 2. het zorgdragen voor samenstelling en ondertekening van contracten inzake door DDN aan derden te verlenen gebruiksrechten;
 3. het samenstellen en verzenden van facturen en verrichten van incassiwerkzaamheden ter zake van de door DDN aan derden te verlenen gebruiksrechten;
 4. het (op verzoek van Uitgeverij) aanwenden van de relaties, de kennis en/of vaardigheden van DDN ten behoeve van de promotie van de Werken en de bevordering van de carrière van de artiesten van de Uitgeverij;
 5. eventuele andere werkzaamheden waartoe de Uitgeverij een verzoek doet.

Administratiefee

Onze administratiefee is 14% op alle hierboven genoemde werkzaamheden. Dit verrekenen we direct na iedere afrekening. Het overige bedrag krijgt u op uw rekening gestort. Bent u een bedrijf? Zorg er dan voor dat u ons nog een factuur stuurt met dit bedrag. Let op: BTW (21%) zit bij de betaling in.

Gegevens

Na goedkeuring van uw applicatie maken we een account voor u aan in de portal, te vinden op onze homepage. Hierin registreren we alle Werken die u bij ons uitbrengt. Graag ontvangen we van u de volgende gegevens om uw profiel compleet te maken:
We zijn altijd heel benieuwd met wie we in zee gaan.
Ik ben mij bewust van alle in dit artikel genoemde Artikelen en ga hiermee akkoord. Ik heb deze overeenkomst grondig doorgelezen en begrepen en ga ermee akkoord me hieraan te houden. Ik ben volledig gemachtigd deze overeenkomst namens bovengenoemde Partij(en) te ondertekenen.
Ik ga akkoord met de voorwaarden die bij deze overeenkomst horen, te vinden op https://digitaledistributie.com/voorwaarden-aansluiting/
Dit geldt als digitale handtekening.
Wijzigingen voorbehouden. Bent u het niet eens met één of meerdere Artikelen, neem dan contact met ons op.